Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för BUTIQEN. Därför följer BUTIQEN denna Integritetspolicy som är framtagen utifrån tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar hur BUTIQEN samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot BUTIQEN och hur du kan använda dig av dem. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Har du frågor om BUTIQENs integritetspolicy eller dataskyddsbehandling kan du kontakta BUTIQEN.
Integritetspolicyn omfattar alla personuppgifter som BUTIQEN samlar in, främst via BUTIQENs hemsida butiqen.se (”butiqen.se”).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Butiqen Scandinavia AB, org.nummer: 559291-5101, med adress Sjöstadsfabriken Bryggavägen 143, plan 2, 17851 Ekerö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar BUTIQEN?

Personuppgifter som du har lämnat till BUTIQEN:
Vid köp eller som besökare på butiqen.se, vid prenumeration av BUTIQENs nyhetsbrev, eller när du kontaktar BUTIQEN via kundtjänst eller BUTIQENs sociala medier kan du komma att ge BUTIQEN information om dig själv.
• Person- och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. samt
• konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation

Personuppgifter som BUTIQEN har samlat in om dig: 
BUTIQEN samlar in personuppgifter om dig, vid köp på butiqen.se eller när du besöker butiqen.se, vid prenumeration av BUTIQENs nyhetsbrev eller när du kontaktar BUTIQEN via kundtjänst eller BUTIQENs sociala medier.

 • Information om varor och/eller tjänster som du har visat intresse för på butiqen.se;
 • Information om e-post från BUTIQEN öppnas och vad du klickar på i e-postmeddelandet;
 • Din order- och köphistorik och köpmönster som kund;
 • Information om du använder BUTIQENs tjänster, så som svarstid för sidor, nerladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Enhetsinformation som IP-adress, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar

Personuppgifter som BUTIQEN har samlat in från tredje part:
BUTIQEN kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempelvis kan annonsnätverk och mätverktyg hjälpa BUTIQEN att förstå användarmönster och -preferenser. Det är till för att få större förståelse för annonsens relevans, effektivitet och för att ge information som är mer intressant för dig som kund.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen av dina personuppgifter
BUTIQEN behandlar dina personuppgifter för att kunna verkställa vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan vi ingår ett avtal enligt följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • För att administrera din beställning och kundrelationen, t.ex. för att förse dig med information, produkter och tjänster från BUTIQEN;
 • För att kunna hantera din prenumeration av BUTIQENs nyhetsbrev;
 • För att ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver gällande BUTIQENs tjänster; samt
 • För att kunna hantera deltagande i eventuella tävlingar och event

BUTIQEN behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt följande ändamål:

 • Följa tillämplig lagstiftning så som bokföringslagen och konsumenträttslig lagstiftning; samt
 • Förhindra missbruk så som bedrägeri och kapning av identitet.

BUTIQEN behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning enligt följande ändamål:

 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring;
 • För att skicka personligt anpassade och attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de representeras på ett effektivt sätt; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst eller förhindra olovlig inloggning

Intresseavvägning används av BUTIQEN eller tredje part för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt relevant kommunikation. BUTIQEN vill även säkerställa att BUTIQENs tjänster är relevanta varför BUTIQEN behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.
Dina personuppgifter är nödvändiga för att BUTIQEN ska kunna fullgöra vårt avtal samt uppfylla BUTIQENs åtaganden i förhållande till dig.

Är dina personuppgifter tillgängliga för andra?
BUTIQEN kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. 

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering.

Detta behövs för att kunna hantera BUTIQENs prenumerationstjänster och personuppgifter, vilka behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar som prenumererar på BUTIQENs nyhetsbrev.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution.
BUTIQEN använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

Samarbetspartners som hanterar betalning.
BUTIQEN hanterar betalningar med hjälp av leverantörer för att garantera en snabb och säker betalning för alla BUTIQENs kunder.

Vid avyttring.
BUTIQEN kan komma att dela din information till tredje parter:

 • I de fall BUTIQEN säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan BUTIQEN komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar
 • Om BUTIQEN eller en väsentlig del av BUTIQENs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om BUTIQENs kunder komma att delas.
 • BUTIQEN kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Personuppgifter som BUTIQEN har samlat in från tredje part
BUTIQEN kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempelvis kan annonsnätverk och mätverktyg hjälpa BUTIQEN att förstå användarmönster och -preferenser. Det är till för att få större förståelse för annonsens relevans, effektivitet och för att ge information som är mer intressant för dig som kund. För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av oss kan vi komma att inhämta personuppgifter från vår samarbetspartner ”ALINA”s medlemsdatabas.

Var behandlar BUTIQEN dina personuppgifter?
BUTIQEN och BUTIQENs leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som BUTIQEN har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta BUTIQEN kundtjänst under rubriken Kontakta oss.

Hur länge behandlar BUTIQEN dina personuppgifter?
BUTIQEN behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Hur lång tid påverkas dels av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Så länge det krävs att vi sparar dina personuppgifter enligt lagstadgade lagringstider kommer BUTIQEN att behandla dem. BUTIQEN behandlar även din data för andra syften som inte omfattas av kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar BUTIQEN datan endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall BUTIQEN behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. 

I enlighet med gällande lagstiftning har BUTIQEN rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. BUTIQEN kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Har du lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer BUTIQEN att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar BUTIQEN att du inte vill motta direktmarknadsföringen. Det kan du göra genom att kontakta BUTIQENs kundtjänst.

När du har registrerat dig som prenumerant av BUTIQENs nyhetsbrev behandlar BUTIQEN dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos BUTIQEN eller begär att BUTIQEN ska radera vissa uppgifter. BUTIQEN kommer att radera dina kontaktuppgifter från vår e-kommunikation om du har varit inaktiv i 24 månader.

Dina personuppgifter kan endast sparas längre än vad som angetts ovan om BUTIQEN är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar BUTIQEN dina personuppgifter?
BUTIQEN vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som BUTIQEN behandlar om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det kan vara information om vilka kategorier samt specifika personuppgifter som BUTIQEN behandlar och för vilka ändamål BUTIQEN använder personuppgifterna. Du har även rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Om du vill att BUTIQEN ska radera eller begränsa användandet av dina personuppgifter har du rätt att invända mot BUTIQENs behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag från rätten till radering för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att BUTIQEN måste spara personuppgifterna. Efter en invändning krävs att BUTIQEN visar att BUTIQENs berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Om detta inte görs kan BUTIQEN inte fortsätta behandla dina uppgifter efter en invändning.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till BUTIQEN i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill invända mot en behandling av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys har du rätt att göra det, när som helst.

All kommunikation och samtliga åtgärder som BUTIQEN vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. BUTIQEN förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till BUTIQEN framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende BUTIQENs behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

BUTIQENs användning av cookies och liknande tekniker
För att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt hos BUTIQEN online använder sig BUTIQEN av cookies och liknande spårningstekniker. På så sätt kan BUTIQEN leverera en skräddarsydd upplevelse av BUTIQENs tjänster. BUTIQEN använder cookies på butiqen.se och i BUTIQENs tjänster. Här förklaras hur BUTIQEN använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Vilka cookies använder sig BUTIQEN av?

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos BUTIQEN används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder sig BUTIQEN av cookies?
BUTIQENs cookies används för att förbättra tjänster som BUTIQEN erbjuder dig. Några av BUTIQENs tjänster behöver cookies för att fungera korrekt medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies möjliggör för BUTIQEN att rikta relevant marknadsföring till dig. Cookies används även för övergripande analytisk information avseende din användning av BUTIQENs tjänster samt för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

BUTIQENs användande av Google Analytics
Med hjälp av Google Analytics analyserar BUTIQEN uppgifter, bland annat personuppgifter, kring ditt användande av butiqen.se och din aktivitet på BUTIQENs sidor på sociala medier samt uppgifter om dina eventuella köp på BUTIQEN online. BUTIQEN använder detta som ett led i marknadsföringen. Med hjälp av Google Analytics behandlar vi personuppgifter för att kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om vad du tidigare besökt online samt för att kunna utveckla BUTIQENs produkter och tjänster. Utifrån detta kan vi även utvärdera ditt användande av butiqen.se och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

BUTIQENs användande av Hotjar
Hotjar är ett verktyg för analysering av webbplatser med syfte att visualisera beteendet på våra sidor. För användare som besöker en webbplats som har Hotjar aktiverat kommer Hojtar att skapa cookies för att anonymt följa användares beteendemönster genom att samla in icke-personlig information.

Kan man styra användning av cookies?
Du har möjlighet att ändra inställningar för användningen och omfattning av cookies i din webbläsare. Gå till dina inställningar för webbläsaren eller en enhet för att lära dig mer om hur du justerar cookiesinställningarna. Exempelvis är det möjligt att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies innan du stänger ner din webbläsare. Vissa av BUTIQENs tjänster kommer eventuellt inte fungera om du blockerar eller raderar cookies i din webbläsare.

Förändring av Integritetspolicyn
BUTIQEN förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Förändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på butiqen.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. Gällande villkor finns tillgängliga på www.butiqen.se/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till BUTIQEN
Har du frågor rörande BUTIQENs hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till BUTIQENs hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta BUTIQEN enligt uppgifterna nedan. Du som inte önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst kontakta BUTIQENs kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du mottagit kommunikationen i.

Adress kundtjänst:
Butiqen Scandinavia AB 
Sjöstadsfabriken Bryggavägen 143, plan 2
178 51 Ekerö
Kontakt: butiqen.se/kontakt

 

*Integritetspolicyn fastställdes av Butiqen Scandinavia AB den 19/2 2021.